Privacybeleid

CELIO Frankrijk hecht het grootste belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens en de privacy van haar klanten en van iedereen die toegang heeft tot haar winkels en website.
Dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens en het cookiebeleid ("het beleid") beschrijft welke soorten persoonlijke gegevens over u, CELIO Frankrijk en eventuele onderaannemers van u, CELIO Frankrijk en haar eventuele onderaannemers, moeten worden verwerkt.
Alle handelingen met betrekking tot uw persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving en in het bijzonder met de wet nr. 78-17 "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de verordening nr.
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("verordening").

De Site Klant erkent dat hij/zij dit Beleid heeft gelezen en aanvaard op hetzelfde moment dat hij/zij de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Site heeft aanvaard. Indien de Klant het niet eens is met deze voorwaarden, staat het hem vrij de site niet te gebruiken en geen persoonlijke gegevens te verstrekken.
Ook voor de Klant die ermee heeft ingestemd een klantaccount aan te maken in een CELIO-winkel, ontvangt hij, als hij toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van berichten van Celio, een bericht met toegang tot het Privacybeleid. Indien hij zich wenst terug te trekken of indien deze persoon het niet eens is met deze voorwaarden, staat het hem vrij de site niet te gebruiken, geen andere persoonlijke gegevens online of in de winkel te verstrekken en zijn rechten uit te oefenen zoals hieronder onder het kopje "Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? ».
CELIO Frankrijk is met name actief in de detailhandel en de elektronische handel, in de zin van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.
Het doel van dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens (hierna het "Beleid") is om de betrokkenen te informeren over de manier waarop hun persoonsgegevens door CELIO Frankrijk worden verzameld en verwerkt.


ENKELE PRAKTISCHE DEFINITIES

Wat zijn persoonlijke gegevens?
Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect aan de hand van een identificatienummer of een of meer elementen die specifiek zijn voor die persoon.

Wat is een verwerking van persoonsgegevens?
Het betreft elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen wordt uitgevoerd en op gegevens wordt toegepast, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorgeven door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stellen, matchen of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Wat is een controller?
Dit is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Wat is een ontvanger?
Dit is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere instantie die de mededeling van persoonsgegevens ontvangt, ongeacht of dit een derde partij is of niet.

Wat is een bevoegde derde partij?
Het is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een orgaan, onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker, die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Versie gedateerd 25 november 2019